FACULTY

Jinyan Gu

Updated: 2018-07-23    Read:

 Basic Information.

 

 

 

Teacher Name: Jinyan Gu, PhD

Job Title: Associate Professor

Phone: 86-25-84396068-8041 (office) 

Email: gjy@njau.edu.cn

Address: Nanjing Agricultural University Institute of Immunology, 6 Tongwei Road, Xuanwu District, Nanjing 210095, PR China

Research Areas and Descriptors: Animal Virology and Immunology

 

 

Personal

Born October 23, 1984 in Suzhou, Jiangsu, P.R. China.

 

Academic appointments

s   2017-      Associate Professor, Nanjing Agricultural University Institute of Immunology, Nanjing, P.R. China

s   2015-2017Lecturer, Nanjing Agricultural University Institute of Immunology, Nanjing, P.R. China

s   2013-2015  Teaching Assistant, Nanjing Agricultural University, College of Veterinary Medicine, Department of preventive veterinary medicine, Nanjing, P.R. China

 

Degrees

s   2003-2007   BS in Biotechnology. Nanjing Agricultural University, Nanjing, P.R. China

s   2007-2013   PhD in Preventive Veterinary Medicine. Advisor: Prof. Puyan Chen. Nanjing Agricultural University, Nanjing, P.R. China.

 

Publications

 

(1) Gu Jinyan, Wang Lun, Jin Yulan, Lin Cui, Wang Huijuan, Zhou Niu, Xing Gang, Liao Min, Zhou Jiyong. 2016. Characterization of specific antigenic epitopes and the nuclear export signal of the Porcine circovirus 2 ORF3 protein. Vet Microbiology, 184: 40-50

(2) Cui Lin, Jinyan Gu, Huijuan Wang, Jianwei Zhou, Jiarong Li, Shengnan Wang, Yulan Jin, Changming Liu, Jue Liu, Hanchun Yang, Ping Jiang, Jiyong Zhou. 2018. Caspase-Dependent Apoptosis Induction via Viral Protein ORF4 of Porcine Circovirus 2  Binding to Mitochondrial Adenine Nucleotide Translocase 3. Journal of Virology, 92(10), e00238-18

(3) Juan Liu, Hailong Wang, Jinyan Gu, Tingjuan Deng, Zhuangchuan Yuan, Boli Hu, Yunbin Xu, Yan Yan, Jie Zan, Min Liao, Erin DiCaprio, Jianrong Li, Shuo Su, Jiyong Zhou. 2017. BECN1-dependent CASP2 incomplete autophagy induction by binding to rabies virus phosphoprotein. Autophagy, 13(4): 739-753

(4) Yuxiang Zhang, Mengyan Zhu, Gairu Li, Jie Liu, Xiaofeng Zhai, Ruyi Wang, Junyan Zhang, Gang Xing, Jinyan Gu* (corresponding author) Jing Lei, Haifeng Sun, Zhiyu Shi, Fei Liu, Boli Hu, Shuo Su1 and Jiyong Zhou. 2017. Identification and Function Analysis of Canine Stimulator of Interferon Gene (STING). Microbial Pathogenesis. 113: 202-208.

(5) Jing Yu, Xulan Chai, Yao Cheng, Gang Xing, Ao Liao, Liuyang Du, Yue Wang, Jing Lei, Jinyan Gu*(co-corresponding author), Jiyong Zhou*. 2018.  Molecular characteristics of the spike gene of porcine epidemic diarrhoea virus strains in Eastern China in 2016. Virus Research, 247:47-54.

(6) Jie ZanSong LiuDong-Nan SunKai-Kun Mo, Yan YanJuan LiuBo-Li HuJin-Yan Gu*(co-corresponding author), Min Liao*, Ji-Yong Zhou. 2017. Rabies Virus Infection Induces Microtubule Depolymerization to Facilitate Viral RNA Synthesis by Upregulating HDAC6. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 7: doi:10.3389/fcimb.2017.00146

(7) Niu Zhou, Chun-Mei Fan, Song Liu ,Jian-Wei Zhou, Yu-Lan Jin, Xiao-Juan Zheng, Qin Wang, Jue Liu, Han-chun Yang, Jin-Yan Gu*(co-corresponding author), Ji-Yong Zhou*. 2017. Cellular proteomic analysis of porcine circovirus type 2 and classical swine fever virus coinfection in porcine kidney-15 cells using isobaric tags for relative and absolutequantitation-coupled LC-MS/MS. Electrophoresis,  38(9-10): 1276-1291

(8) Gang Xing, Jinyan Gu (co-first author), Liping Yan#, Jing Lei, Alexander Lai, Shuo Su, Jiyong Zhou. 2016. Human infections by avian inuenza virus H5N6: Increasing risk by dynamic reassortment? Infect Genet Evol, 42: 46-48

(9) Yan Yan, Jin-Yan Gu(co-first author), Zhuang-Chuan Yuan, Xin-Yu Chen, Zeng-Kui Li, Jing Lei, Bo-li Hu, Li-Ping Yan, Gang Xing, Min Liao, Ji-Yong Zhou. 2016. Genetic characterization of H9N2 avian influenza virus in plateaupikas in the Qinghai Lake region of China. Arch Virol, 162(4): 1025-1029

(10) Jinyan Gu, Yu Zhang, XueLian, Hailiang Sun, Jingman Wang, Weiting Liu, Gang Meng, Peng Li, Dan Zhu, Yuexin Jin, Ruibing Cao. 2012. Functional analysis of the interferon-stimulated response element of porcine circovirus type 2 and its role during viral replication in vitro and in vivo. Virology Journal, 9: e152

(11) Jinyan Gu, Ruibin Cao, Yu Zhang, Xue Lian, Hassan Ishag, Puyan Chen. 2012. Deletion of the single putative N-glycosylation site of the porcine circovirus type 2 Cap protein enhances specific immune responses by DNA immunization in mice. Veterinary Journal, 192: 385-389

(12) Jing Li, Kun Zhang, Quanjiao Chen, Xiaoshuang Zhang, Yeping Sun, Yuhai Bi, Shuang Zhang, Jinyan Gu, Jiarong Li,Di Liu, Wenjun Liu, Jiyong Zhou. 2018. Three amino acid substitutions in the NS1 protein change the virus replication of H5N1 influenza virus in human cells. Virology. 519: 64-73. 

(13) Shuo Su, Gang Xing, Junhua Wang, Zengkui Li, Jinyan Gu, Liping Yan, Jing Lei, SenlinJi, Boli Hu, Gregory C. Gray, YanYan, Jiyong Zhou. 2016. Characterization of H7N2 AvianInuenza Virus in Wild Birds and Pikas in Qinghai -Tibet Plateau Area. Sci Rep,  6: 30947. DOI: 10.1038/srep30974

(14) Xin-Feng Li, Rui-Bing Cao, Jun Luo, Jian-Ming Fan, Jing-Man Wang, Yuan-Peng Zhang, Jin-Yan Gu, Xiu-Li Feng, Bin Zhou, Pu-Yan Chen.2016. MicroRNA transcriptome profiling of mice brains infected with Japaneseencephalitis virus by RNA sequencing. Infect Genet Evol. 39:249-257

(15) Jingman Wang, Xinfeng Li, Jinyan Gu, Yu Fan, Peng Zhao, Ruibing Cao, Puyan Chen. 2015. The A66G back mutation in NS2A of JEV SA14-14-2 strain contributes to production of NS1′ protein and the secreted NS1′ can be used for diagnosticbiomarker for virulent virus infection. Infect Genet Evol,  36:116-125

(16) Jingman WangWeiting LiuGang MengKangjing ZhaoJinyan GuPuyan Chen, Ruibing Cao. 2015. Isolation and genome characterization of a novel duck Tembusu virus with a 74 nucleotide insertion in the 3' non-translated region. Avian Pathol,  44(2): 92-102

(17) Niu Zhou, Gang Xing, Jianwei Zhou, Yulan Jin, Cuiqin Liang, Jinyan Gu, Boli Hu, Min Liao, Qin Wang, Jiyong Zhou.2015. In Vitro Coinfection and Replication of Classical Swine Fever Virus and Porcine Circovirus Type 2 in PK15 Cells. PloS One,  10(10): e0139457