ABOUT US

 

 

Chancellor: Hongjie Fan

 

Dean: Ping Jiang

Vice President(Deputy Party Secretary): Fuqiang Xiong 

Vice Dean: Ruibing Cao      Jingfeng Miao